مزایای عضویت در باشگاه مشتریان VIP

اولویت جشنواره

الویت در اطلاع رسانی جشنواره و تخفیفات

هدیه در کارت

تبریک مناسبت‌های ویژه برای اعضا و شارژ مبلغی به عنوان هدیه در کارت باشگاه

قرعه کشی

شرکت در قرعه کشی های سالیانه بصورت خودکار

ارتقا سطح کارت

ارتقا سطح کارت با توجه به افزایش خرید مشتریان بصورت خودکار

مهلت استفاده از مزایای کارت باشگاه مشتریان VIP

کارت باشگاه مشتریان VIP به صورت یکساله است. در صورت عدم خرید حداقل در بازه یکساله عضویت درباشگاه لغو نخواهد شد ولی امکان برخورداری از تخفیفات و مزایای کارت به سال بعد منتقل نمی گردد.

سطوح کارت باشگاه مشتریان VIP

سطح D

خرید در اولین فاکتور
3/500/000 تومان
 • دریافت کارت باشگاه مشتریان
 • الویت اطلاع رسانی در جشنواره ها و تخفیفات ویژه

سطح C+

( ویژه استادکاران )
15/000/000 تومان
 • بهره مندی از 2% تخفیف بیشتر نسبت به سطح Cبصورت پس انداز در کارت
 • الویت اطلاع رسانی در جشنواره ها و تخفیفات ویژه
 • اهدای هدایای ویژه در مناسبت ها

سطح C

خرید
15/000/000 تومان
 • بهره مندی از 3% تخفیف بصورت پس انداز در کارت
 • الویت اطلاع رسانی در جشنواره ها و تخفیفات ویژه
 • اهدای هدایای ویژه در مناسبت ها

 

سطح B

خرید
50/000/000 تومان
 • بهره مندی از 5% تخفیف بصورت پس انداز در کارت
 • الویت اطلاع رسانی در جشنواره ها و تخفیفات ویژه
 • اهدای هدایای ویژه در مناسبت ها

سطح B+

( ویژه استادکاران )
50/000/000 تومان
 • بهره مندی از 3% تخفیف بیشتر نسبت به سطح Bبصورت پس انداز در کارت
 • الویت اطلاع رسانی در جشنواره ها و تخفیفات ویژه
 • اهدای هدایای ویژه در مناسبت ها

سطح A

خرید
150/000/000 تومان
 • بهره مندی از 7% تخفیف بصورت پس انداز در کارت
 • الویت اطلاع رسانی در جشنواره ها و تخفیفات ویژه
 • اهدای هدایای ویژه در مناسبت ها
 • شرکت در قرعه کشی های سالیانه بصورت خودکار

 

سطح A+

( ویژه استادکاران )
150/000/000 تومان
 • بهره مندی از 4% تخفیف بیشتر نسبت به سطح Bبصورت پس انداز در کارت
 • الویت اطلاع رسانی در جشنواره ها و تخفیفات ویژه
 • اهدای هدایای ویژه در مناسبت ها
 • شرکت در قرعه کشی های سالیانه بصورت خودکار

توجهات

موجودی کارت قابل تبدیل به وجه نقد ، بن ، حواله خرید و ... نمی باشد.
کارت باشگاه مشتریان VIPصرفا در فروشگاه و نمایندگی های مجاز و قابل تایید مجموعه پارس آب قابل استفاده می باشد.
عضویت و یا عدم عضویت مشتریان منوط بر تایید از طرف مدیریت مجموعه پارس آب می باشد.