نمونه کارهای شرکت پارس آب

مشاوره،طراحــــی، تولیــــد و اجرا مجموعه های آبی تصفیه آب و فاضلاب و فن آوری زیست محیطی