نمونه کارهای شرکت پارس آب

مشاوره،طراحــــی، تولیــــد و اجرا مجموعه های آبیتصفیه آب و فاضلاب و فن آوری زیست محیطی